Statut - Przedszkole nr1 w Chrzanowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 07.09.1991r.- o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 26.01.1982r.- Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz.624; z 2002r. Nr 10 poz.96; z 2003r Nr 1416; z 2004r Nr 66 poz 606 oraz z 2005r Nr 10 poz. 75; z 2007r Nr 35 poz. 222)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r Nr 4 poz. 17 )

 • Rozporządzenie MEN z dnia  8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr 89 poz. 730)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów3 tej dokumentacji ( Dz.U z 2002r. Nr 23 poz. 225; Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz.1003; Dz. U. z 2009r. Nr 116 poz. 997; Dz. U. z 2010r. Nr 156 poz. 1047)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2009r Nr 50 poz. 400; Dz. U. z 2012r. poz. 174)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228 poz. 1487)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18.09.2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży?...? ( Dz. U. Nr 175 poz. 1086)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992r. Nr 36 poz. 155; Dz. U. z 1993r. Nr 83 poz. 390; Dz. U. z 1999r. Nr 67 poz. 753)

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135 poz. 1516)


 
 
 
 

Postanowienia ogólne

§ 1

1). Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie
2). Siedziba przedszkola znajduje się w Chrzanowie
3). Adres przedszkola: 32-500 Chrzanów ul. Śląska 74b

§ 2

1).Organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów
2). Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art.9 i 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
3). Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty
4). Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Śląska 74b
tel/32/6233780

§ 3

Przedszkole działa na podstawie:
1). Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2006 nr 97, poz 674 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
2). niniejszego statutu

§ 4

1). Przedszkole jest placówką publiczną, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8 00 do 13 00

 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

2). Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 01 września do 31 sierpnia.
3). Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców
4).Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
5). Czas otwarcia i zamykania może ulec zmianie, w zależności od potrzeb środowiska

 • zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i aneksów

 • o wszelkich zmianach rodzice są informowani na bieżąco poprzez umieszczenie informacji w „ kąciku dla rodziców”.

6). Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

Celem przedszkola jest:
1). wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach w dalszej edukacji,
2). budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci, tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
3). kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w  nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do do łagodnego znoszenia stresów i porażek
4). rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
9). wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
10). kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz  postawy patriotycznej
11). zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 7

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
1). obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupa
2). zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach
3). zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
4) okazje edukacyjne-stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych
5) spontaniczna działalność dzieci
6) na wniosek  rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu  mogą być  prowadzone zajęcia dodatkowe

§ 8

1). Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.
2). Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci( Załącznik nr 3 Procedura postępowania pracowników przedszkola w razie wypadku dziecka podczas sprawowania nad nim opieki)
3). Nauczyciel w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom opieki wspomaga woźny
4). podczas spacerów i zajęć zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym, poza terenem przedszkola, nauczycielowi pomaga woźny ( Załącznik nr 1 Regulamin spacerów i wycieczek oraz załącznik nr 2 Regulamin placu zabaw)

§ 9

1). Przedszkole zapewnia organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych, wycieczek przedmiotowych, imprez turystycznych: (konkursy, turnieje, biwaki), imprez wyjazdowych zgodnie z obowiązującymi przepisami)

 • Podczas wycieczek oraz innych form krajoznawstwa i turystyki opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola (dodatkowo w czasie wyjazdów chętni rodzice- o ich liczbie decyduje nauczyciel i dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom

 • Realizacja form krajoznawstwa i turystyki zawartych w pkt. 1 odbywa się zgodnie z opracowanym przez Radę Pedagogiczną Regulaminu spacerów i wycieczek załącznik nr 1

2). Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§ 10

1). W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
2). W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3). W sytuacji nagłej wezwane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 11

1). Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2). Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców za okazaniem dokumentu tożsamości, również w sytuacji nieodebrania dziecka po godzinach pracy przedszkola
3). Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
4). Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 12

1). Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców wyrażoną na piśmie.

 • nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych  tygodniowo. Czas pracy nauczyciela religii wynosi 30 minut.

 • zmniejszenie wymiaru zajęć religii możliwe jest tylko w uzgodnieniu z proboszczem parafii i za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego( kościół Katolicki) oraz władz zwierzchnich pozostałych kościołów

2). Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

 • czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć korekcyjnych , powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

     z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut
     z dziećmi w wieku 5-7 lat
około 30 minut

 • Zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, religia organizowane są bezpłatnie, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie.

3). Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowe wychowania przedszkolnego
4). Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe winna posiadać stosowne kwalifikacje
5). Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych od godz. 13:00  do godz. 16:00

Organy Przedszkola
§ 13


1).Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola

 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców


2). Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 14

1). Przedszkolem kieruje dyrektor
2). Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami
3). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel w zakresie , do jakiego został upoważniony.

§ 15

1). Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz
2). Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:

 • skreślony

 • opracowuje 5-letni plan rozwoju przedszkola oraz roczny plan pracy

 • dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej

 • ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola

3). Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy:

 • prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych , w tym obserwacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczyciela

 • gromadzi informacje w celu dokonania pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami

 • gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o procedurę refundacji kosztów doskonalenia zawodowego  nauczycieli oraz zasad podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chrzanowa

 • opracowuje z Radą Pedagogiczną i wdraża WDN

4). Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5). Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
6). Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
7). Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym
8). Jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie
dokonuje kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez inspektora bhp ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, a kopię przekazuje się organowi prowadzącemu).

§ 17

1). Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
2). Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych między innymi:

 • organizuje pracę kancelarii, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i odpowiada za dokumentację placówki

 • sporządza arkusz organizacyjny przedszkola

 • wraz z nauczycielami opracowuje 5 - letni plan rozwoju przedszkola.

3). Wykonuje zadania wynikające z przyjęcia Kontroli Zarządczej między innymi wdraża standardy w następujących obszarach:

 • środowisko wewnętrzne

 • cele i zarządzania ryzykiem

 • mechanizmy kontroli

 • informacja i komunikacja

 • monitorowanie i ocena


§ 18

1). Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników nie będącymi nauczycielami, decyduje w sprawach:

 • zatrudniania ni zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

2). Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.
3). Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny
4). Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem
5). Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz zmianach w tym zakresie.

§19

1). W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2).W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, a także innych pracowników przedszkola

3). Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor
4). Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 20

1). Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku oraz w miarę bieżących potrzeb.
2). W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
3). Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady.

§ 21

1). Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.


§ 22

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1). zatwierdzenie planu pracy przedszkola
2). podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
3). ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
4). podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z przedszkola w następujących sytuacjach:

a). zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6 letniego może podjąć decyzję o skróceniu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej
b). nieobecności dziecka ponad miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie nieobecności
c). ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu
d). nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt.4 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1). zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korelacji zachowań dziecka
2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc pedagogiczną i psychologiczną
3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków
4) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć
2) projekt planu finansowego przedszkola
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Publiczne przedszkola udzielają i organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczna w formie:

1). zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2). porad i konsultacji
3). zajęć rozwijających uzdolnienia

5. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania mające na celu:

1). rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych przez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza  przedszkolna)
2). planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej , jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, oraz specjalistów


§ 23

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.


§ 24

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 25

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 26

1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 27

1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 28

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

§ 29

1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
2. Rada rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
3. Na wniosek, dyrektor opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.
4. Na wniosek rady rodziców może być powołana rada przedszkola.

§ 30

1.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.


§ 31

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

 • organizowanie wspólnych posiedzeń

 • wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania

 • planowanie i podejmowanie wspólnych działań


§ 32

1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

 • wysłuchanie każdej ze stron

 • podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień

 • mediacje

 • umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie

3. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a organami przedszkola, strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4. Rozstrzygnięcie organu, do którego wpłynęła skarga jest ostateczne.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA


§ 33

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia
3. Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 50

§ 34

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku
2. Zasady naboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Załącznik nr 4
3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25 osób

§ 35

1. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

1). Dzieci w wieku pięciu i sześciu lat obowiązane są odbywać w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu w ramach pięciu godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2). Przez niespełnienie obowiązku, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa  w pkt. 1 , są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
3. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7
letniego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie , której dziecko mieszka.

§ 36

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego

1). na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a). co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy  niewielkim udziale nauczyciela)
b).
co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
c). najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
d). pozostały czas
2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.)

2). Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców

2. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor po zasięgnięciu opini rady pedagogicznej
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, języka obcego, zajęć gimnastyki korekcyjnej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1). z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut
2)  z dziećmi5-6 letnimi 30 minut


§ 37

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 38

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola
3) ogólną liczbę godzin pracy, finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
4) stopień awansu zawodowego nauczycieli


§ 39

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, zasady pracy w oddziałach oraz oczekiwania rodziców.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla każdego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego