Realizowane Programy - Przedszkole nr1 w Chrzanowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:
• Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność);
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni);
• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej);
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana;
• Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
• Techniki relaksacyjne
• Program psychoedukacyjny „Hej zabawo”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa I "Pszczółki" Realizuje program wychowania przedszkolnego dla 3,-4,-5- letnich Elżbiety Tokarskiej,Jolanty Kopały.
Program wskazuje drogę do dochodzenia do konkretnych umiejętności,kształtowania postaw,rozwijania mowy i myślenia,
zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno - przyrodniczym oraz określa kierunek pracy,zapewniając osiągnięcie przez dzieci
pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.Pozwala nauczycielowi uwzględnić różnice rozwojowe i dostosować aktywność poznawczą
do indywidualnych predyspozycji wychowanków.
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom zdobywanie nowych sprawności i wiedzy zgodnie z ich
naturalnym potencjałem.Treści zawarte w programie a także ich układ i wskazówki dotyczące organizacji pracy z dziećmi,zapewniają
realizację ich głównych celów wynikających z podstawy programowej.
Główne cele wychowania przedszkolnego to;
- ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami,w kontakcie ze środowiskiem społecznym,
przyrodniczym i technicznym.poprzez bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie.
- wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.
Ogólne cele wychowawcze i dydaktyczne w odniesieniu do zapisu podstawy programowej:
Obszar I. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi,zgodne funkcjonowanie w zabawie
i sytuacjach zadaniowych.
Obszar II. Kształtowanie czynności samoobsługowych,nawyków higienicznych i kulturalnych.Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
Obszar III. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Obszar IV. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Obszar V. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Obszar VI. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Obszar VII. Wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem.
Obszar VIII. Wychowanie przez sztukę-muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej(śpiew,gra,taniec).
Obszar IX. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Obszar X. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,budzenie zainteresowań technicznych.
Obszar XI. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Obszar XII. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Obszar XIII. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Obszar XIV. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej
funkcji języka(ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
Obszar XV. Wychowanie rodzinne,obywatelskie i patriotyczne.
Obszar XVI. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym.
Obszar XVII. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej,lub językiem regionalnym dzieci należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się
językiem migowym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa II "Biedronki" -korzysta z pakietu książek "Trampolina do szkoły" Wydawnictwa PWN.
"Trampolina do szkoły" -to uniwersalny pakiet edukacyjny przeznaczony zarówno do pracy z dziećmi 5 letnimi,
jak i 6 letnimi.Zawiera specjalnie dobrane karty pracy,ćwiczenia i zadania.Z powodzeniem sprawdza się podczas zajęć z przedszkolakami
o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych,zwłaszcza w grupach mieszanych.
"Trampolina do szkoły" przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia,doskonali zdolności matematyczne,wprowadza w niezwykły
świat przyrody oraz wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny. W przyjazny sposób kształtuje samodzielne myślenie,a dzięki
interesującym propozycjom zajęć uczy kreatywnego działania i rozbudza ciekawość świata.
Skład pakietu dla dziecka to;
-Karty pracy cz.1-4.
-Kącik artysty.
-Zabawy edukacyjne.
Dodatkowo dla dziecka 6-letniego "Trampolina do szkoły:Piszę ,
liczę, czytam".
Grupa II Biedronki realizuje program dla dzieci 6 letnich Elżbiety Kordos ,który stanowi uzupełnienie
Programu 3,-4,-5 latka autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały Wydawnictwa PWN.
Z dniem 1-go września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. W odpowiedzi na powyższe zmiany opracowano niniejszą część programu wychowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich Elżbiety Kordos,który stanowi uzupełnienie Programu 3-,4-,5-,latka autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały. Podwyższono wymagania,uwzględniając umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematyczne niezbędne do podjęcia nauki w szkole. W Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dostosowano wymagania w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, a w tym do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Zwrócono również uwagę na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci.Modyfikacji uległy też cele wychowania przedszkolnego,treści oraz zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy. Wskazano przeprowadzenie w grupie 6 latków analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole tj.diagnozy przedszkolnej.
Główne cele wychowania przedszkolnego to;
- ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami,w kontakcie ze środowiskiem społecznym,
przyrodniczym i technicznym.poprzez bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie.
- wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze przedszkole bierze udział w Programie "Dzieciństwo bez próchnicy".
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA.
Celem programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów poprzez kampanię edukacyjną kierowaną zarówno do samych dzieci, jak i osób które sprawują nad nimi opiekę,rodziców,nauczycieli przedszkolnych, pielęgniarek, lekarzy pediatrów, stomatologów. W przedszkolu edukacja,promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej przebiegać będzie według starannie opracowanych scenariuszy zajęć dla dzieci. Wiedza i zaangażowanie opiekunów przedszkolnych są kluczowe dla kształtowania prawidłowych nawyków w zakresie dbania o zdrowe zęby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego