Dla Rodziców - Przedszkole nr1 w Chrzanowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Opłaty za przedszkole


Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dn. 13 czerwca 2013 r. poz.827)

Opłata za korzystanie z przedszkola wynosi:
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie
w czasie od 8
:00 do 13:00

Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia dodatkowe stanowi iloczyn:
- obowiązującej stawki stawki godzinowej,
- liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu deklarowanej
przez rodziców w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola i określonej w umowie,
- liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/276/2012  Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia  4 września 2012 o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów opłatę za przedszkole obniża się:

  • o 25% w przypadku drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola,

  • o 50% w przypadku dziecka, któremu opłatę za posiłki pokrywa Ośrodek  Pomocy Społecznej w Chrzanowie.


W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za przedszkole podlega zmniejszeniu  proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
W przypadku przekroczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
określony w umowie dolicza się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej  uchwale o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Opłatę za przedszkole prosimy uiszczać do 10 – ego dnia miesiąca za dany miesiąc.
W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Po dokonaniu wpłaty książeczki opłat za przedszkole należy oddać do przedszkolaw celu naliczenia kolejnego miesiąca.
Po dokonaniu wpłaty internetowo należy wydrukować potwierdzenia i wpiąć do książeczek opłat. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego